encyklopedie

Co jaký pojem znamená ve světě intenzivního pěstování rostlin a chovu ryb se dovíte právě zde!Akvakultura

Je záměrné hospodaření na vodních plochách s cílem odchovu konzumních ryb a jiných vodních živočichů. K akvakulturním chovům se využívají přirozené vodní plochy jako moře, zálivy, jezera a řeky. Také se již staletí záměrně budují umělé vodní plochy pro chov ryb, jakými jsou rybníky, umělá ramena řek, přehradní díla...

V současnosti se ve větším měřítku uplatňují chovy v uměle vytvořených jednoúčelových nádržích, které slouží pouze pro rybochov a nemohou být považována za "přirozený" krajinný prvek.Akvaponie

Je uzavřený systém kombinující chov ryb s pěstováním rostlin v živném roztoku. Je tedy kombinací akvakultury - cílený chov ryb a hydroponie - pěstování rostlin ve vodním roztoku. Jde o snahu uměle nastolit podmínky pro přírodní koloběh živin, kdy ryby produkují odpadní látky, které slouží rostlinám jako živiny pro zdárný růst. Rostliny vodu zbaví škodlivých látek a udržují tak dobré podmínky pro chované ryby. 

Akvaponie je využívaná na přirozených lokalitách v tropických oblastech od dávnověku až dodnes. Dosáhnout vyváženého systému v umělých podmínkách je velmi náročné na plánování produkce - ryby v čase mění své nároky, nesourodně s tím rostliny dorůstají rychleji, než je růst ryb. Pokud není zajištěné dostatečné množství zelené hmoty, ztrácí systém schopnost filtrace vody. Také platí, že ryby neprodukují veškeré potřebné látky, které potřebují rostliny k růstu (především stopové prvky). 

Z těchto důvodů se uplatňuje princip polouzavřené akva-hydroponie, kdy je pouze odpadní voda ryb odváděna k rostlinám. Biologický filtr (biofiltr)

Je nádrž (někdy soustava nádrží), ve které dochází k biologickému čištění chovné vody ryb. V našich systémech používáme takzvaný ponořený biofiltr, což je vodou permanentně zatopená nádrž naplněná biomédií. Biomédia, porézní materiál poskytující plochu pro uchycení mikroorganizmů (bakterií), mají schopnost odbourávat z chovné vody nežádoucí látky (jsou pro ně potravou). 

Mikroorganizmy potřebují ke svému životu přísun vzduchu, který je v našich systémech dodávaný natlakovaným vzduchem z kompresorů a rozvody přivedený k mikrobubliným difuzorům a sekundárně samotným čeřením přítokové vody.

Podstatnou úlohu ve správné funkci biologického filtru hraje i doba setrvání kontaminované vody v nádrži biofiltru, kterou řídíme postupným protékáním vody přes více komor. Taktéž vzduchování je koncipováno tak, aby zároveň tvořilo vnitřní vodní rotaci, protože voda nesmí zůstávat na jednom místě příliš dlouho. Lze si představit princip bubnové pračky. Bubnový filtr 

Je zařízení na odstranění pevných částí z chovné vody. Těmito částmi jsou zpravidla rybí exkrementy, zbytky nezkonzumovaného krmiva a uvolněné nánosy bakterií. Bubnový filtr je jemnou mechanickou filtrací a z vody může odstraňovat i velmi malé pevné nečistoty. Jeho účinnost je proto vysoká a jedna v nejvyšších v kategorii mechanického čištění vody. 

Principem je mikrosíto umístěné na plášti válce, který se postupně zanáší mechanickými nečistotami. V okamžiku, kdy se síto stane neprůchozím (zanese se), dojde k rotaci válce kolem osy a průplachu tlakovou vodou, která smyje nečistoty z mikrosíta do odvodního žlábku. Nečistoty pokračují mimo prostor bubnového filtru a proces se opakuje. 

Nejde o vodně bezeztrátovou filtraci, protože voda potřebná k oplachu mikrosíta je vypuštěná spolu s nečistotami. Hydroponie

Pěstování rostlin v živném roztoku, tedy bez půdy. Živným roztokem je prakticky vždy voda obohacená o živiny potřebné ke zdárnému růstu rostlin. Hydroponie se používá pro rostliny, které dobře snášejí kořenovou vlhkost (pro sukulenty nevhodné). 

Ve komerčních pěstírnách je popularita tohoto typu pěstování na vzestupu, protože lze v živném roztoku kontrolovat obsah potřebných látek a tím nejen přispívat ke zdárnému růstu rostlin, ale také ovlivňovat rychlost růstu a reakci rostlin (nasazení na květ, plod). Zároveň živný roztok minimalizuje nežádoucí vliv chemických látek, fauny a flóry běžně se vyskytující v zemině. 

Hydroponický systém najdete na veggie.boxRAS   -   Recyrculating Aquaculture System

Pod zkratkou RAS se skrývá recirkulační akvakulturní systém. Tedy souhrn technologií, které dohromady mají za úkol vytvořit vhodné prostředí pro chov ryb - proto akvakulturní. Recirkulační v názvu značí, že jde o  uzavřený koloběh chovné vody. Systém v názvu znamená, že se jedná o nasazení komplexních technologií k zajištění optimálního prostředí pro zdárný chov a růst chovných ryb.

Smyslem RAS systémů je nastolit a udržet ideální podmínky chovu pro co největší osádku ryb na co nejmenším prostoru. Tedy minimalizovat nutnou plochu chovných nádrží a potřebné technologie. Cílem RAS systémů je pak vyprodukovat maximální cílovou hmotnost rybí osádky za co nejkratší čas. 

Je maximální snahou všech RAS za pomocí technologií, znalostí chovaných ryb a chemických interakcí vody vytvořit uzavřené a kontrolované životní  prostředí. To chovaným rybám poskytuje optimální přísun kvalitní potravy, ideální a stabilní vlastnosti vody a podmínky okolí, které rybám nezpůsobuje stresové situace a podporuje je v rychlém růstu. 

Další informace najdete na fish.boxRepase - repasovaný kontejner

Obecně je repase proces rekonstrukce již používaného zařízení, stroje za účelem opětovného použití ať pro původní účel, nebo pro náhradní využití. V našem konceptu kontejnerových farem využíváme repasované chladírenské (mrazírenské) kontejnery, které jsou vyřazené z lodní přepravy, avšak stále mohou plnit funkci přepravních kontejnerů. Mají tudíž legislativní schopnost být přepravované pozemní dopravou. Vdechujeme kontejnerům nový život, nové uplatnění.

Repasované kontejnery neztrácí schopnost nést užitečné zatížení, takže konečná instalovaná hmotnost technologie, vody, ryb, rostlin... je dimenzovaná tak, aby v žádném případě nedošlo k překročení užitečné hmotnosti kontejneru. Sedimentační filtr

Patří do kategorie mechanického čistění vody. Jde o nádrž rozličného tvaru, nejčastěji kónického, která využívá principu postupného usazování nečistot v kapalině. Účinnost zařízení je nízká. Instaluje se proto jako první stupeň čištění od hrubých nečistot následovaný dalším stupněm mechanické filtrace. Nevýhodou je nutnost snížení rychlosti proudění vody na minimum. Z tohoto důvodu jde o rozměrnější zařízení.Vortex, vortexový filtr (hydrocyklon)

Je mechanický filtr využívající principu víru, kdy je znečištěná vody přiváděna do kužele směřující špičkou dolů. Rotací vody v kuželu vzniká vír, který nutí pevné části obsažené ve vodě usazovat se na dně. Filtr účinně odstraňuje větší mechanické části a je řazen jako první stupeň mechanické fitrace.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu